تبلیغات
سرگروه علوم تجربی - نمونه سوال فصل7 علوم نهم

نمونه سوال فصل7 علوم نهم

1-در شکل زیر طول اهرم 120cmوفاصله بین نقطه اثر نیروی مقاوم و تکیه گاه80cm است مزیت مکانیکی اهرم را بدست آورید.
LE=120****LR=80


2-کدام یک از گزینه ها به ترتیب اهرم نوع اول نوع دوم نوع سوم آمده است.
الف)قیچی -فرغون -قلاب ماهیگیری
ب)جاروی فراشی - فرغون- موچین
ج)فرغون -قیچی -انبر
 د)انبر- الاکلنگ -جاروی فراشی

3-کدام یک از اهرم های زیر جهت نیرو را تغیر می دهد.
الف)فرغون
ب)بازوی انسان
ج) راکت تنیس
د)دیلم

4-در اهرم نوع دوم طول بازوی محرک.............(کم تر- بیش تر) از طول بازوی مقاوم است.

5-رفتگری با جارویی به طول 180cmدر حال جارو کزردن زمین است اگر نیرویی که رفتگر به دسته جارو وارد می کند 30Nونیرویی که جارو به زمین وارد میکند 5Nباشد دست های رفتگر در چه فاصله ای از هم جارو را گرفته اند؟

6-کارگری با نیرو 80Nبه کمک فرغون 400Nبار را حمل می کند اگر فاصله نقطه اثر نیروی محرک تا نقطه اثر نیروی مقاوم128cmباشد طول بازوی مهرک فرغون چه قدر است؟

7-کدام گزینه در مورد اهرم ها درست نیست؟
الف)در فرغون اهرم نوع دوم است
ب)در اهرم نوع اول مزیت مکانیکی هم می تواند بیشتر از یک وهم میتواند کم تر از یک باشد
ج)فقط در اهرم نوع اول تغییر جهت نیرو داریم
د)در اهرم نوع سوم اندازه ی بازوی محرک بیش تر از اندازه بازوی مقاوم است

8-می توان گفتن که قر قره ی ثابت شبیه اهرم نوع........(اول -دوم -سوم) است.
مزیت مکانیکی قرقره متحرک......(یک-دو)است
هرچه زاویه سطح شیب دار با افق کم تر باشد مزیت مکانیکی آن (کم تر -بیش تر) است

9-به کمک 3قرقره قرقره ای بسازید که مزیت مکانیکی آن 1باشد

10-مزیت مکانیکی کدام یک از سطوح شیب دار بیشتر است؟
[ سه شنبه 15 دی 1394 ] [ 06:57 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]