تبلیغات
سرگروه علوم تجربی - نمونه سوال پایه هشتم

نمونه سوال پایه هشتم

1-درست یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نمایید:
الف( دو جسم که دارای بارهای الکتریکی ناهمنام هستند همدیگر را دفع میکنند...............
ب(در طبیعت تعداد بارهای مثبت از تعداد بارهای منفی بیشتر است................
ج(در اجسام نارسانا الکترون آزاد وجود دارد........................
د(زمین دارای خاصیت مغناطیسی میباشد.............
ه(هر چه مقاومت جسمی بیشتر باشد جریان بیشتری میتواند از آن عبور داد.........
ی(تک قطبی مغناطیسی در طبیعت وجود ندارد......................
و(اگر آهنربا را تکه تکه کنیم هر قسمت فقط قطب شمال یا قطب جنوب خواهد داشت....................
ن( اگر تعداد نوترونها با تعداد الکترونها برابر باشد آن جسم خنثی خواهد بود........
2- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر نمایید .
الف(در موتورهای الکتریکی انرژی ..................به انرژی.......................تبدیل میشود.
ب(اجسام نارسانا را می توان به روش .............................. باردار کرد .
ج(جریان الکتریکی در یک مدار توسط وسیله ای به نام ................... بدست می آید
3-در بین سوالات تستی زیر گزینه مناسب را پیدا نمایید .
در کدامیک از وسایل زیر موتور الکتریکی به کار رفته است ؟
الف(لامپ برق                                   ب(جاروبرقی                                     ج( چراغ قوه                              د( شوفاژ
در کدامیک از حالت های زیر سبب میشود آهن درون یک سیم لوله که از آن جریان الکتریکی میگذرد
،خاصیت آهنربایی قویتری پیدا نماید ؟
الف( افزایش جریان الکتریکی             ب( افزایش تعداد دور سیم              ج(افزایش مقاومت سیم             د(گزینه الف و ب
کدامیک از موارد زیر سبب شارش ) عبور ( الکترون ها در مدار میشود ؟
الف( اختلاف پتانسیل                        ب( جریان الکتریکی بالا                   ج(مقاومت الکتریکی                 د(هیچکدام
در مالش میله شیشه ای به پارچه ابریشمی ، میله شیشه ای و پارچه ابریشمی به ترتیب چه باری به
دست می آورند؟
الف( مثبت منفی                               ب( منفی منفی                              ج( مثبت مثبت                         د( منفی مثبت
4-
روش القای بار الکتریکی را با رسم شکل به طور کامل شرح دهید.

5-تخلیه الکتریکی بین دو ابر چه زمانی رخ میدهد و نام دیگر آن چیست .؟

6-مقاومت الکتریکی چیست؟

7-اگر شدت جریان یک سیم 10 میلی آمپر باشد و اختلاف پتانسیل دو سر این سیم 2 ولت باشد مقاومت الکتریکی
دو سر سیم چقدر است ؟

8-به کمک الکتروسکوپ چگونه میتوانیم از وجود نوع بار الکتریکی اجسام مطلع شویم ؟ با رسم شکل توضیح دهید


9-میله یکسان و مشابه در اختیار داریم به طوری که یکی از آنها آهن می باشد و دیگری آهنربا می باشد چگونه
میتوانیم فقط به کمک خود این دو میله تشخیص دهیم کدام میله آهنی و کدام آهنربایی است ؟
[ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 01:48 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]