تبلیغات
سرگروه علوم تجربی - نمونه سوال پایه هشتم

نمونه سوال پایه هشتم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
-1 بین دو نیم کره ی مخچه بخشی به نام...............وجود دارد.
-2 مرکز شنوایی در قسمت............. قشر مخ قرار دارد.
-3 در ماده زمینه ای استخوان رشته های پروتئینی و.............وجود دارد.
-4 ..............شامل مجموعه خاصی از سلول های حساس به یک هورمون است.

عبارت های درست را با (ص) و عبارت های نادرست را با ( غ)مشخص کنید.
-5 سلول های پشتیبان در بافت عصبی فعالیت عصبی دارند.
-6 گیرنده های نوری در پرده صلبیه چشم قرار دارند.
-7 تاندون عامل اتصال دو قطعه استخوان در محل مفصل است.
-8 هورمون رشد توسط غده ی هیپوفیز ترشح می شود.

هریک از عبارت های سمت راست را به یک واژه در سمت چپ وصل کنید یک واژه اضافه است
-9 ماهیچه ی جلوی ران است.                                                                دوسر
-10 این ماهیچه در پشت ساق دیده می شود.                                         توام
-11 ماهیچه ای مثلثی شکل در بالای بازو است.                                     ذوزنقه
-12 ماهیچه ی جلوی بازو است.                                                              دلتایی
                                                                                                               چهارسر

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
-13 کدام فعالیت انعکاسی محسوب نمی شود؟
1(درس خواندن                      2(پلک زدن                          3(عطسه کردن                         4(ریزش اشک
-14 گیرنده های صوتی در کدام بخش گوش قرار دارند؟
1(روی پرده صماخ                  2(درون مجرای شنوایی      3(درون بخش حلزونی               4(پشت لاله ی گوش
-15 کدام مفصل از نظر نوع حرکت با بقیه متفاوتاست؟
1(آرنج                                    2(بین دنده ها                   3(زانو                                          4(انگشتان
-16 در ساختار ترشحات کدام غده عنصر ید وجود دارد؟
1(پاراتیروئید                          2(هیپوفیز                       3(تیروئید                                       4(پانکراس


-18 شکل ساده ای از یک نورون را رسم کرده و بخش های مختلف آن را نام گذاری کنید.-19 گیرنده های نوری چند دسته اند؟هرکدام چه نقشی در بینایی دارند؟-20 یک تفاوت و یک تشابه محرک های گیرنده های بویایی و چشایی را بنویسید.-21 با طرح و بیان یک آزمایش,نقش رشته های پروتئینی را در استخوان شرح دهید.-22 در ساختمان هریک از ماهیچه های زیر کدام نوع از سلول های ماهیچه ای شرکت دارند؟
(دیواره ی روده ) ( دیواره ی بطن چپ ) ( سه سر ران)


-23 با رسم یک طرح ساده فرآیند تنظیم قندخون به وسیله ی دو هورمون ترشح شده از غده ی
پانکراس را شرح دهید-24 دو علامت کم کاری تیروئید و دو علامت پرکاری تیروئید را بنویسید


[ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]