تبلیغات
سرگروه علوم تجربی - نمونه سوال پایه هشتم

نمونه سوال پایه هشتم

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
1(کدامیک از تغییرات زیر شیمیایی نیست؟
الف(فاسد شدن سیب ب(پوسیدن کاغذ ج(زنگ زدن آهن د(پاره کردن کاغذ
2(عدد جرمی عنصری با شش پروتون و هفت نوترون چند است؟
الف( 6 ب( 13 ج( 7 د( 12

در جاهای خالی کلمات مناسبی قرار دهید.
1(نوترون دارای بار الکتریکی نسبی ............... و جرم نسبی............... است.
2(پارافین به دسته ای از مواد به نام.............. تعلق دارد.
3(شیر مخلوطی از..............و................است که در صنعت برای جداسازی اجزا آن از............استفاده می کنند.

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
1(همه ی اتم های کربن تشکیل دهنده ی نوک مداد، دقیقا یکسان است.
2(در ایزوتوپ های یک عنصر، تعداد نوترون ها متفاوت است.

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
1( کدامیک از موارد زیر پدیده فیزیکی و کدامیک شیمیایی است؟
الف(میخ آهنی در محلول کات کبود
ب(جوشیدن آب
ج(آزمایش کوه آتشفشان
د(تخم مرغ در سرکه


2( با توجه به ایزوتوپ های هیدروژن به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف(کدامیک خاصیت پرتوزایی دارند ؟

ب(درکدام،نوترون وجود ندارد؟

ج(مدل بور را برای ایزوتوپ سنگین آن رسم کنید

3(برای ماده ی خالص و مخلوط هرکدام یک مثال بزنید.

4(برای قیف جداکننده،کاغذ صافی و دستگاه تقطیر یک کاربرد بنویسید
به سوالات زیر پاسخ کامل دهید .
-1 عدد اتمی را تعریف کنید ؟


-2 سوسپانسیون را تعریف کرده و مثال بزنید ؟


-3 مثلث آتش را رسم کرده و معادله سوختن شمع را بنویسید .


-4 مواد خالص را تعریف کنید .


الف( جاهای خالی

-1 با افزایش دمای محلول حلالیت نمک در آن .............................. می یابد.

-5 برای جداسازی اجزای شربت معده می توان از ..................................... استفاده نمود.

-3 کات کبود در آب نمونه ای از یک مخلوط .............................. است. همگن

-4 بین افزایش دما و انحلال گازها در آب رابطه ی .............................. وجود دارد.

-2 صابون در آب کاغذ PH را به رنگ ............................. در می آورد.

-6 از واکنش سرکه با تخم مرغ گاز ............................... بدست می آید.

-7 از تجزیه هیدروژن پراکسید گاز ............................... بدست می آید.

-8 نمونه ای از کاتالیزورهای زیستی ............................... هستند.

ب( صحیح و غلط
با استفاده از دو ایزوتوپ O 18 و O 17 و دو ایزوتوپ H 1 و H 5 چهار مولکول آب بدست می آید.

 در تمام اتم ها لزوماً تعداد الکترون و نوترون ها برابر است.

 از واکنش هایی که در آنها گاز بدست می آید می توان برای انجام کار استفاده نمود.

 در مدل اتمی بور در لایه سوم 35 الکترون جای می گیرد.

 بین PH یک محلول و قدرت اسیدی آن رابطه مستقیم وجود دارد.

 خون نمونه ای از یک امولسیون است.

[ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 02:12 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]