تبلیغات
سرگروه علوم تجربی - سوال تستی فصل 4 علوم نهم

سوال تستی فصل 4 علوم نهم

-1 تفاوت بین تندی و سرعت چیست؟

ب) سرعت دارای جهت است الف) هر دو به یک معنی هستند

د) سرعت 2 برابر تندی است ج) تندی دارای جهت است

-2 کدام گزینه در خصوص مقدار سرعت و تندی متوسط درست است؟

الف) همواره تندی متوسط یک متحرك از سرعت متوسط آن بیشتر یا مساوی است

ب) همواره سرعت متوسط یک متحرك از تندی متوسط آن بیشتر یا مساوی است

ج) فقط بعضی مواقع تندی متوسط یک متحرك از سرعت متوسط آن بیشتر است

د) مقدار سرعت و تندی متوسط با هم برابرند و فقط جهت آنها با هم تفاوت دارد

3- وقتی رانندهای با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در آزادراه در حال حرکت هست، شتاب حرکت چند متر بر مجذور ثانیه چقدر است؟

الف) صفر ب) قابل محاسبه نیست ج) 20 د) 10

-4 در حرکت یکنواخت روی خط راست در یک جهت، کدام گزینه درست نیست؟

ب) تندی متوسط وتندی لحظهای باهم برابراست

الف) تندی وسرعت متوسط باهم برابراست

د) شتاب متوسط برابرشتاب لحظهای است

ج) سرعت متوسط و سرعت لحظهای با هم برابر است

-5 کدام یک از حرکتهای زیر دارای شتاب منفی است؟

ب) حرکت یک موتورسیکلت از حالت سکون

الف) ترمز کردن یک خودرو

د) حرکت هواپیما در باند پرواز برای برخاستن از زمین

ج) پیاده روی یک شخص در خیابان


6-اگر.............متحرکی ثابت بماند حرکت را یکنواخت می گوییم
الف)لحظه ای                    ب)شتاب دار                              ج)متوسط                                  د)هیچ کدام
7-سرعت کمیتی است که دارای..........و...........است
الف)  جهت واندازه             ب) اندازه                                   ج) جهت                                    د) هیچ کدام
8-هرگاه سرعت لحظه ای متحرکی تغییر کند حرکت...........است
الف) لحظه ای                   ب) شتاب دار                             ج) اهسته                                 د)هیچ کدام
9-شخصی سوار بر دوچرخه با تندی ثابت 72km/hدر حرکت است به مدت 3sثانیه کنار جاده می ایستد در این مدت دوچرخه سوار چند متر حرکت کرده است؟
الف)216                           ب) 36                                        ج)60                                        د)42
10-اتومبیلی 3kmرا در مدت زمان3دقیقه و20ثانیه طی می کند تندی متوسط اتومبیل چندkm/hاست؟
الف)20                             ب)54                                         ج)72                                        د)43
11-برای تبدیل km/hبهm/sعددرا...............میکنیم
الف)تقسم بر3.6              ب)ضرب در3.6                            ج)تقسیم بر 1000                     د)ضرب در 1000
12-اتومبیلی 60mرادر مدت4ثانیه به سمت غرب وسپس80mرا ظرف مدت6sبه سمت شمال حرکت می کند سرعت متوسط او چندm/hاست؟
الف)10                             ب)20                                        ج)14                                          د)15

خسته نباشید

[ یکشنبه 1 آذر 1394 ] [ 08:17 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]