تبلیغات
سرگروه علوم تجربی - نمونه سوال فصل 5 علوم تجربی

نمونه سوال فصل 5 علوم تجربی

1-جای های خالی را پر کنید.
الف-هر پاسکال معادلیک........(
N/m2 - N/m     ) است.
ب-به کمک.......(
آزمایش توریچلی- اصل پاسکال  )میتوانیم سیستم های هیدرولیک را طراحی کنیم.
ج-هرچه به عمق مایعی فرو رویم فشاری که مایع بر ما وارد میکند........(
بیشتر- کمتر)می شود.
د-هرچه مساحت مقطع اثر نیرو......... باشد فشار(بیشتر- ترکم تر )بر سطح وارد می شود.


برای ادامه سوالات به ادامه مطلب بروید...
2- درستی ونادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

الف-فشار وارد بر  یک سطح فقط به اندازه نیروی وارد برآن بستگی دارد.

ب-هرچه از سطح دریا بالا تر برویم فشار هوا کاهش می یابد

ج-هرچه نوک پونز تیزنر وته آن پهن تر باشد راحت تر میتوانیم پونز را در دیوار فرو کنیم.


3-مسئله های زیر را حل کنید

الف-به کمک جک هیدرولیک قصد داریم اتومبیلی به جرم 2/4تن رابلند کنیم اگر نیرویی که بر دسته جک وارد میکنیم 36Nباشد مساحت پیستون بزرگ جک چند برابر مساحت پیستون کوچک جک است؟

ب-یک مرتاض هندی ادعا دارد که می تواند روی یک تخته با میخ های زیاد به طور منظم وهم اندازه کنار هم قرار گرفته اند بخوابد به نظر شما کاری که او انجام می دهد خارق العاده است؟ چرا؟

ج-اسبی به جرم120kgروی پای خود ایستاده اگر مساحت کفش او100cm2باشد فشار وارد شده بر زمین چند پاسکال است

د-چرا دیواره سد ها در قسمت های پایینی ضخیم تر از قسنت بالایی است؟


4-گزینه درست را انتخاب کنید.

الف-فشار وارد بر کف ظرفی از مایع درون آن به چه عواملی بستگی ندارد.

1)چگالی مایع       2)شتاب گرانش       3)عمق مایع            4)مساحت کف ظرف

ب-یک فشار سنج جیوه ای فشار هوای شهری را  68cmHg نشان میدهد ارتفاع این شهر از سطح دریا چند متر است؟

1)6800                 2)7600                      3)800                       4)14000موفق باشید
[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 09:54 ق.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]